ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag främja forskning inom områdena

  • * Svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historiskt perspektiv. En enskild tidning likaväl som pressen i gemen kan vara föremål för undersökning. Studiet kan gälla t. ex. idémässigt innehåll, ren företagsutveckling eller viss tidsperiod, ävensom avse personer som haft sin verksamhet inom området.

  • * Svensk, nordisk eller allmäneuropeisk reklamhistoria och därmed sammanhängande kommunikationsforskning. Information eller propaganda som sprids genom traditionella marknadsföringsmetoder kan inbegripas. I övrigt kan vad ovan nämnts om press- och tidningshistoria i tillämpliga delar även gälla reklamhistoria.

  • * Den grafiska teknikens och bokhantverkets historia genom materialens, maskinernas och metodernas utveckling inom huvuområdena tryckalster, bokband och illistrationer. Även här kan företag och personer i branschen bli föremål för behandling.