SISTA ANSÖKNINGSDAG 20 MARS

Ansökan

Sökande

Sökande av bidrag ska vara enskild person, men kan i särskilt fall vara huvudman för grupp av forskare. Akademiska meriter är inte något villkor, men sökande skall genom tidigare verksamhet, organisations stöd eller på annat sätt kunna styrka sin lämplighet och förmåga att genomföra forskningsuppgiften. Den sökande ska ha för avsikt att publicera sina resultat på sätt som stiftelsen kan godta.

Bidrag

Bidrag från stiftelsen beviljas i första hand som personligt stipendium avsett att täcka levnadsomkostnader och utgifter i form av resor, material, tjänster etc. förenade med forskningsuppgiften. Om Stiftelsen lämnat bidrag till viss forskningsuppgift, kan ytterligare bidrag inte påräknas vid något senare tillfälle. När det gäller forskningsprojekt utan tidigare bidrag från Stiftelsen lämnas ej tryckningsbidrag.

Fr.o.m. 2014 söks bidrag för levnadsomkostnader enligt fyra fastlagda nivåer. Summorna nedan är räknade per helår 100 %. Om ansökan gäller arbete på deltid eller kortare period, räkna om summan efter det antal månader 100 % som motsvarar projektets arbetstid (behöver ej vara hela månader).

Stipendierna beskattas inte och är inte pensionsgrundande. De berättigar inte heller till ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom. Med anledning av detta finns fr.o.m. 2014 anvisningar om hur en del av den fastlagda summan för respektive nivå skall användas till privat pensions- och sjukförsäkring under perioden ansökan avser.

  • Postdok (fram till fem år efter disputation): 300 tkr + 60 tkr för försäkringar
  • Forskare (från fem år efter disputation): 340 tkr + 68 tkr för försäkringar
  • Professor: 440 tkr + 88 tkr för försäkringar

Fr.o.m. 2015 är det möjligt att söka medel för institutionskostnader, som mest 40 tkr per helår. Vid ansökan räknas summan om efter sysselsättningsgrad och tidsperiod. Den nedre gränsen för att kunna söka medel för institutionskostnader är projekt som spänner över ett halvt år, och som görs på halvtid.

Ansökan

Ansökningsblankett och ansökan mailas i en sammanslagen pdf till info@ridderstadsstiftelse.se senast 20 mars. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej. Stiftelsens styrelse, bestående av innehavare av befattningar inom forsknings- och utbildningsväsendet samt representanter för släkten Ridderstad, behandlar ansökningarna under maj månad. Beslut meddelas de sökande innan maj månads utgång.

Innehåll

Innehållet i ansökan bör vara följande:

  • * Redogörelse för forskningens karaktär och syfte. Här anges frågeställningen, uppgiften definieras och avgränsas samt avsedda resultat diskuteras. Kort översikt över de källor som den sökande planerar utnyttja bör ingå. Undersöknings- och bearbetningsmetoder kan beskrivas. Arbetets relation till tidigare och pågående forskning inom området ska anges.

  • * Uppgift om anknytning till forskningsinstitution, organisation etc. samt om eventuell handledning under forskningens genomförande eller samverkan med andra forskare.

  • * Arbets- och tidsplan för forskningsprogrammet med en uppskattning av dess ingående delar, samt uppgfit om bidrag i första eller andra hand söks för viss del.

  • * Kostnads- och finansieringsplan för projektet med preciserad motivering för de omkostnader som avses nödvändiga.

  • * Redovisning beträffande den period ansökan avser, dels av den sökandes planerade arbetsförhållanden, dels av inkomster den sökande beräknas disponera. Här lämnas också uppgift om andra sökta stipendier.

  • * Tilltänkt publiceringsform för det slutgiltiga forskningsresultatet.

  • * Personuppgifter jämte uppgifter om sökandes meriter styrkta med intyg. (Intygsgivarens befattning, adress och telefon anges.)