ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag främja forskning inom områdena

  • * Svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historiskt perspektiv. En enskild tidning likaväl som pressen i gemen kan vara föremål för undersökning. Studiet kan gälla t. ex. idémässigt innehåll, ren företagsutveckling eller viss tidsperiod, ävensom avse personer som haft sin verksamhet inom området. Detta innebär att stiftelsen i första hand finansierar forskning där press och tidningar i vid bemärkelse är centrala studieobjekt.

  • * Svensk, nordisk eller allmäneuropeisk reklamhistoria och därmed sammanhängande kommunikationsforskning. Information eller propaganda som sprids genom traditionella marknadsföringsmetoder kan inbegripas. I övrigt kan vad ovan nämnts om press- och tidningshistoria i tillämpliga delar även gälla reklamhistoria.

  • * Den grafiska teknikens och bokhantverkets historia genom materialens, maskinernas och metodernas utveckling inom huvuområdena tryckalster, bokband och illistrationer. Även här kan företag och personer i branschen bli föremål för behandling.